Mixpress

Altijd op de hoogte

Met onze e-mail-nieuwsbrief bent u altijd als eerste op de hoogte.

Neem een abonnement via onderstaand formulier en ontvang de nieuwsbrief vanaf de volgende editie automatisch in uw e-mail.

 

Disclaimer

Alle redactionele informatie is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen MIXpress en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.Heeft u vragen?

 • MIXpress en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
 • De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op zijn professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
 • De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door MIXpress niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. MIXpress aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van advertenties.

Auteursrecht

Alle internetdiensten en websites van MIXpress BV (hierna ook aangeduid met "MIXpress" of "wij") worden u ter beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de internetdiensten en websites te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van MIXpress berusten bij MIXpress, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites van MIXpress.

MIXpress behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor.
 
Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van MIXpress en haar toeleveranciers op de inhoud van de internetdiensten en websites van MIXpress, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan MIXpress c.q. haar toeleveranciers.
 
Gebruiker mag de inhoud van de internetdiensten en websites van MIXpress slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van MIXpress op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.
 
De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van MIXpress en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. MIXpress noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van MIXpress is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van MIXpress c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en websites van MIXpress aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. MIXpress is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van MIXpress voor gebruiker.
 
Op elk gebruik van de internetdiensten en websites van MIXpress zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik daarvan dient u:

 • in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen; 
 • alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en 
 • de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

 • gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
 • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en websites van MIXpress heeft verkregen;
 • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en websites van MIXpress
 • het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
  het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en
  het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Indien u materialen of bijdragen naar de internetdiensten en websites van MIXpress zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u ons een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in veMIXpressand daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de internetdiensten en websites van MIXpress. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende informatie:

 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of enig ander recht waarop volgens u inbreuk is gemaakt; 
 • een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreukmakende materiaal is aangetroffen; 
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is gegeven voor het betwiste gebruik
 • een verklaring van u dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u bevoegd bent om op te treden; en uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs.

U kunt de informatie zenden aan:

MIXpress BV
Postbus 55
5240 AB ROSMALEN

Voorwaarden

ADVERTENTIEVOORWAARDEN
Advertentievoorwaarden verstrekken we graag op uw verzoek.

ABONNEMENTSVOORWAARDEN
Voor abonnementen op titels van MIXpress gelden de volgende voorwaarden:

Proefabonnementen
Proef- en kennismakingsabonnementen worden niet automatisch verlengd en stoppen na het aantal aangegeven nummers. U ontvangt wel een aanbieding voor een nieuw abonnement aan het einde van uw proefperiode.

Opzeggen
Als vakblad zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u het blad ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt uw abonnement steeds stilzwijgend met een jaar verlengd.

Opzeggen
Opzeggen kan via www.aboland.nl, per post of per telefoon. 
De opzegtermijn is 2 maanden voor het einde van uw abonnementsperiode. 
Als opzegdatum geldt de datum waarop uw opzegging door Abonnementenland is ontvangen. Indien u hierom verzoekt, ontvangt u een bevestiging van uw opzegging met daarin de definitieve einddatum van uw abonnement.

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen kunt u doorgeven via www.aboland.nl, per post of per telefoon.

Overige vragen
Overige vragen kunt u stellen op www.aboland.nl of neem telefonisch contact met Abonnementenland op.

De abonnementenadministratie wordt verzorgd door:
Abonnementenland
Postbus 20
1910 AA UITGEEST
Website: www.aboland.nl (wijzigingen en vragen)
Telefoon: 0900-ABOLAND (0900-2265263, 10 ct/min)
Fax: 0251-310405

Aandacht van DHZ-(r)etail

 

MIX is het vakmedium voor de doe-het-zelf-(r)etail en - van oudsher - de ijzerwarenhandel.
Al méér dan 100 jaar. Wilt u uw boodschap overbrengen op deze sectoren? Dan is MIX uw platform.


Met een combinatie van nieuws, analyses, trends, marktcijfers, productnieuws, thema's en portretten biedt MIX de ondernemers in deze sectoren alle vakinfo die ze nodig hebben. Acht keer per jaar. MIX bereikt ondernemers - zelfstandig of franchisenemers - van bouwmarkten, breedpakketzaken, ijzerwaren/gereedschappenwinkels en verf- en behangspeciaalzaken. Maar ook de technische groothandel voor bouw en industrie.

Adverteren in MIX?
Neem contact op met:
Edgar Molijn
Bert Van Woesik

Molijn Sales Support.
T: 073.503.35.44
E: mix@molijnsalessupport.nl

Tariefinformatie en thema's
Zetfouten voorbehouden, de officiële tariefkaart MIX 2018 is bindend.

Prijzen in fullcolour 2018 (€ excl BTW)b x h (mm) 1x
1/1 pagina210x2972.150
1/2 pagina187x1311.245
1/4 pagina187x63725
EditieThema's 2018 Versch. Aanl.
1E-gereedschap / Eisenwarenmesse16/0225/01
2Tuin en tuingereedschap16/0322/02
3Verf / Nationale DHZ Sessie27/0405/04
4Inbraakwerendheid08/0617/05
5Lijmen/Kitten31/0809/08
6Smart Home28/0906/09
7Deskundigheid op de winkelvloer26/1004/10
8Bevestigingsmiddelen, E-gereedschap30/1408/11

Contact

Heeft u vragen? Wij zijn u graag van dienst. Neemt u aub contact met ons op via onderstaand formulier.

Colofon

MIXpress is een zelfstandige uitgeverij van 'constructieve media'.
Doe-hetzelfretail en bouwgroothandel is onze expertise.
MIX en MIXpro zijn onze titels in print, online en live.

Uitgever
Marc Nelissen (mail Marc)

Regelmatige bijdragen van
Marjolein Ansink (fotografie)
Eef Bongers (fotografie)
Nanneke van Drunen (algemeen)
Ad Geerts, Agri Bouwmarkt Berlicum (column)
Nico de Jong, retailexpert (column)
Alex Langhout (techniek)
Patrick Langley, GfK
Johan van Leipsig (algemeen)
Arjan Loo, Poelmann van den Broek (juridisch)
Berry van Oosterhout, GfK (conjunctuur + column)
Peter Riemslag Baas (fotografie)
Hugo Schrameyer (algemeen)
Edith Verhoeven (fotografie)

Advertenties
Molijn Sales Support
073.503.35.44

Edgar Molijn (mail Edgar)
Bert van Woesik (mail Bert)
Meer info over adverteren>

Abonnementen
Abonnementenland
0900.226.52.63
Mail Abonnementenland>
Meer info over abonnementen>

Uitgeverij
MIXpress BV
Hoogstraat 110
Postbus 11
5258 ZG BERLICUM
T: 073.503.43.47
E: redactie@mixpress.nl

KvK: 16061143
BTW-nummer: 8082.42.027.B01
Rabo: 10.69.61.772
IBAN: NL91RABO0106961772
BIC/Swiftcode: RABONL2U

Advertentie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief