Is assortimentsbeperking wel zinvol?

Is assortimentsbeperking wel zinvol?

De Dienstenrichtlijn blijft de gemoederen bezighouden. In de uitspraak ‘Appingedam’ – die eerder werd beschreven in MIX – heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) beslist dat het beperken van detailhandel aan de hand van het gevoerde assortiment mogelijk is conform de Dienstenrichtlijn. Er zijn echter nog veel vragen over de motiveringseisen en de verschillende juridische grondslagen hoe brancheringsbeperkingen moeten worden verantwoord.

Inmiddels is duidelijk dat indirecte beperkingen goed moeten worden gemotiveerd en dat de provincie en gemeenten eveneens moeten nagaan of het weigeren van medewerking voor een concreet project wel een zinvolle bijdrage levert aan het behalen van de nagestreefde doelen.

Dienstenrichtlijn ook voor winkels en nationale aangelegenheden
Inmiddels staat niet meer ter discussie dat het opleggen van brancheringsbeperkingen voor detailhandel ook valt onder de Dienstenrichtlijn van de Europese Unie, ook als het om louter nationale aangelegenheden gaat. Het doel van die Dienstenrichtlijn komt er kort gezegd op neer dat er geen onnodige of onevenredige drempels mogen worden opgeworpen om

Advertentie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief