“Wet is grote kans voor hele keten” De invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 2022 zorgt bij veel aannemers en installateurs voor vragen. Wat gaan de gevolgen van deze wet voor hun positie in de keten zijn en hoe kunnen zij zich hierop voorbereiden? Fabrikant Ubbink speelt hierop in met Wkb Services en ziet ook voor de groothandel kansen om aannemers en installateurs goed voor te bereiden op de wet.

“De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is momenteel een hot topic in de markt en de behoefte aan kennis en informatie is erg groot. Dat zien wij terug in de vragen die we krijgen, bijvoorbeeld over de whitepapers die we over de Wkb hebben gepubliceerd”, zegt Frank Stuffers, salesmanager Bouw van Ubbink. De fabrikant en leverancier van kunststof producten en systemen voor ventilatie, energie en bouw verdiept zich al sinds 2018 in de nieuwe wet, die al enkele keren is uitgesteld, maar per 1 januari 2022 definitief in werking treedt. “We zien in deze wet grote kansen voor de bouw, zeker als we de uitvoering daarvan als gehele keten gaan oppakken. Van producent en leverancier, de handel tot de verwerker. Mede daarom zijn we nu ook al nauw betrokken bij een aantal pilotprojecten waarin ervaring wordt opgedaan met bouwen volgens de Wkb.”

Webinar - Zo werkt de Wkb in de praktijk!
Donderdag 27 mei van 12.30 tot 13.30 uur

Snijvlak bouw en installatie

Met haar producten en systemen opereert Ubbink op het snijvlak van bouw en installatie. Stuffers: “Onze concepten zitten vaak van de begane grond tot het dak door de hele woning en onze producten worden door verschillende verwerkers toegepast. Door samen met die verwerkers van voorbereiding tot uitvoering en controle mee te kijken, zorgen we samen voor gegarandeerde kwaliteit.” Die aantoonbare kwaliteit is vanaf volgend jaar belangrijk want daar draait de Wkb om. “Hoofdaannemers zullen niet alleen de uitvoering van de werkzaamheden bij onderaannemers en installateurs neerleggen, maar ook de controle en eindverantwoordelijkheid daarvoor. Zij moeten gaan aantonen dat ze de juiste producten op een goede manier hebben verwerkt die voldoet aan het Bouwbesluit 2012. De kwaliteit van het geleverde werk wordt beoordeeld door een onafhankelijke kwaliteitsborger.”

Wkb Services

Om de verwerkers op de bouw te helpen biedt Ubbink met Wkb Services brede ondersteuning. “Daarbinnen hebben we drie verschillende varianten”, zegt Stuffers. “Met Wkb Start kunnen we al in de planfase een theoretische toets doen. Voldoen de plannen en de te gebruiken materialen en voorgestelde verwerking daarvan aan de eisen van het Bouwbesluit? Daarvoor werken we samen met PlanGarant, een onafhankelijke kwaliteitsborger. Aan de hand van die controle vooraf weet de bouwer zeker dat hij zijn werkzaamheden goed begint.” Met de uitgebreidere Wkb Check toetst Ubbink de theorie aan de praktijk. “Dat betekent dat we ervoor zorgen dat tijdens de verwerking van de producten een kwaliteitsborger op de bouw aanwezig is, die de werkzaamheden ook fotografisch vastlegt. En indien gewenst kunnen we de verwerkers vooraf trainen. Op die manier kan aangetoond worden dat de producten conform voorschriften verwerkt zijn en daarmee wordt aansprakelijkheidsstelling voorkomen.”

“Door haar netwerk te gebruiken en industrie en verwerkers met elkaar in contact te brengen, biedt de groothandel toegevoegde waarde voor de hele keten.”

Wkb Compleet

De meest uitgebreide variant is Wkb Compleet. “Daarmee leveren we uiteindelijk ook het deelrapport dat de aannemer of installateur eenvoudig kan toevoegen aan het as-built dossier”, aldus Stuffers. Met Wkb Services wil Ubbink partners in de keten ontzorgen. “Door onze kennis van producten en de juiste verwerking daarvan in te zetten en te delen kunnen zij zich focussen op de uitvoering van het werk.” Die samenwerking binnen de hele keten is volgens Ubbink essentieel voor een succesvolle uitvoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. “Door kennis, kunde en ervaringen te delen leer je sneller hoe iets beter of efficiënter kan. In ons geval moet de dakdekker weten wat de installateur doet en andersom moet de installateur weten hoe de dakdekker verder gaat waar hij is gebleven. Verschillende disciplines volgen elkaar op de in bouw en zijn daarom ook afhankelijk van elkaar.”

Vaste samenwerking

Bij Ubbink zijn ze ervan overtuigd dat de Wkb vaste samenwerkingen in de bouw gaat bevorderen. “Als een hoofdaannemer bepaalde werkzaamheden uitbesteedt aan een of meerdere onderaannemers en die leveren vervolgens goed werk dat voldoet aan de Wkb, zullen ze sneller geneigd zijn om bij een soortgelijk volgend project weer van dezelfde onderaannemers. Die zijn immers op elkaar ingespeeld.” Door als fabrikant en specialist dicht op die tandems van verwerkers te zitten, kan Ubbink waarde toevoegen. “Door mee te kijken tijdens de uitvoering kunnen we continu met de verwerkers kijken hoe het nog efficiënter en slimmer kan.”

Grote kans voor handel

Voor zowel de technische als bouwmaterialengroothandel liggen er volgens Stuffers ook grote kansen in de Wkb. “Zij opereren in het hart van de keten en zitten tussen fabrikant en leverancier aan de ene kant en de verwerkers aan de andere kant. Door dat netwerk te gebruiken en industrie en verwerkers met elkaar in contact te brengen, bieden ze toegevoegde waarde voor de hele keten.” Het is in de ogen van Ubbink van groot belang om de Wkb ‘zo makkelijk mogelijk’ te maken. “De wet biedt volop kansen, maar dan moeten we er samen voor zorgen dat het geen administratieve controlelast wordt. Door nu en aan de voorkant van ieder project samen te kijken naar hoe we slimmer en beter kunnen bouwen, hebben we straks minder oponthoud omdat er steeds gecontroleerd moet worden tijdens de uitvoering.”

Build smart

De nauwe samenwerking en kennisdeling binnen de hele keten maakt bouwen in concepten mogelijk. Stuffers: “Build smart, daar moet het uiteindelijk naartoe. Werken aan concepten die zo gemaakt zijn dat de verwerking ervan eigenlijk niet fout kan gaan. Concepten die bovendien nauwkeurig vastgelegd en beschreven zijn, zodat de kwaliteit ervan niet steeds opnieuw aangetoond hoeft te worden.” Met die vaste systemen en concepten en de continue samenwerking van onderaannemers gaat een ‘gerechtvaardigd vertrouwen’ ontstaan dat het werk dat wordt opgeleverd voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. “Een kwaliteitsborger zal dan af en toe een steekproef nemen, en hoeft niet bij ieder project aanwezig te zijn voor de controle. Daarmee wordt de Wkb een grote kans voor de bouw en kan uiteindelijk ook de hele keten profiteren.”

Verlengde garantie

Zijn de eisen van het Bouwbesluit uit 2012 leidend in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, Ubbink wil de markt uitdagen om nog een stap verder te gaan. “Wij nodigen de verwerkers van onze producten en concepten uit om goed en deugdelijk werk te leveren. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de ventilatiekanalen in goede staat worden verwerkt. We hebben bijvoorbeeld bij een project gezien dat een bepaald type ventilatiekanaal deels ingedeukt of beschadigd werd toegepast. Als de installatie in de badkamer of keuken uiteindelijk de gestelde normen haalt, wordt de installatie goedgekeurd, maar zijn de producten niet juist verwerkt. Met alle risico’s van dien.” Door toe te zien op de juiste toepassing van de materialen in goede conditie wordt de kwaliteit van de installatie duurzaam verbeterd. “Dat goed en deugdelijk werk belonen wij met een verlengde garantie op de systemen. Wij verlengen onze garantie dan naar 15 jaar!”

Ubbink, Doesburg, 0313.480.300, info@ubbink.nl, www.ubbink.nl

Webinar - Zo werkt de Wkb in de praktijk!
Donderdag 27 mei van 12.30 tot 13.30 uur