Tijdens de in november gehouden ledenvergaderingen van Hibin en VVNH zijn de afspraken die in de loop van 2010 tussen de beide besturen zijn gemaakt, aan de leden voorgelegd. Leden hebben positief gereageerd op de voorgenomen samenwerking.

Wel zijn kritische vragen gesteld over behoud van de identiteit, de consequenties van automatische verplichting en de implementatie van de VVNH-gedragscode voor Hibin-leden, de vestigingsplaats Almere en over hoe om te gaan met de houtpromotie. Daarnaast werd gevraagd naar de consequenties van het mogelijk in de toekomst toetreden van andere bouwtoeleverende groothandelsbranches.

De besturen hebben – met inachtneming van de gemaakte opmerkingen – het mandaat gekregen om de samenwerking verder uit te werken. Op 23 juni a.s. worden de definitieve plannen aan de ledenvergaderingen voorgelegd.

Op 9 december en 14 januari hebben de besturen en directies het stappenplan tot aan 23 juni besproken. Ook zijn de gemaakte afspraken in een zogeheten Samenwerkingsprotocol vastgelegd. In de tussentijd hebben de medewerkers van de beide bureaus begin januari met elkaar kennisgemaakt en eerste gesprekken gevoerd over de wijze waarop uitvoering kan worden gegeven aan de diverse bestuursafspraken en -voornemens. Eén van de activiteiten die uit het genoemde overleg voortkwamen, is het organiseren van een werkbijeenkomst waaraan de sociale commissies van Hibin en VVNH deelnemen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd op 31 maart a.s., waarbij de beide sociale commissies, aangevuld met de commissie vakopleiding van Hibin, kennis zullen nemen van elkaars werkzaamheden.
Eind januari hebben vertegenwoordigers van VVNH en Centrum Hout de commissie Hout van Hibin bijgepraat over alle ins en outs van de houtpromotie en de gedragscode hout.

De bestuursdelegaties komen 14 maart opnieuw bijeen.