In Formido-kringen rommelt het. De werkgroep die het bestuur van de Stichting Formido Franchisenemers adviseert in de onderhandelingen met Maxeda trok eind januari zijn afgevaardigde al terug uit een gepland gesprek met Maxeda. Toen het stichtingsbestuur een concept-convenant met Maxeda aankondigde, legde de werkgroep zijn taken afgelopen vrijdag per direct neer.

De werkgroep is ingesteld door de Formido-ondernemers om het bestuur van de Stichting Formido Franchisenemers (SFF) en de achterban van advies te voorzien in gesprekken met Maxeda. In een memo aan de Formido-collega’s deed die werkgroep op 25 januari zijn beklag over de communicatie tussen partijen, gebrekkig vooronderzoek, meer vragen dan antwoorden en onvoldoende nakomen van afspraken. Voor de werkgroep was dat reden om hun afgevaardige uit een afgesproken gesprek met Maxeda terug te trekken.

Belangen van uittreders
De Werkgroep was ingesteld om de SFF van advies te voorzien en speciaal de belangen van de uittreders meer te behartigen, aldus de SFF. Uitreders zijn Formido’s die wel Praxis mogen worden, maar dat niet willen. En Formido’s die geen Praxis kunnen worden en dus ook hun heil elders moeten zoeken zodra Maxeda de stekker daadwerkelijk uit Formido trekt.

Met sisser aflopen
Toen MIX vorige week off-the-record met leden van de werkgroep en het bestuur van de SFF sprak over het verontrustende memo van 25 januari, leek het allemaal met een sisser af te lopen. Het bestuur snapte de emoties bij de werkgroep en de werkgroep wilde de kwestie intern houden. Binnen drie weken zou er écht nieuws te melden zijn, zo verzekerden ze de MIX-journalist van dienst.

De druppel voor de werkgroep
Maar dat nieuws volgde sneller dan verwacht. Op 1 februari nodigde het bestuur van SFF de ondernemers uit voor een bijeenkomst op 27 februari. “Op deze middag willen wij u laten kennisnemen van de behaalde onderhandelingsresultaten vertaald in een convenant.” Dat was kennelijk de druppel voor de werkgroep. Zij meldde een dag later (vrijdagavond) dat ze haar taak per direct neer zou leggen.

Zonder brokken
Citaat uit de werkgroep-memo van 2 februari: “De bedoeling was, dat wij door het Stichtingsbestuur steeds gedetailleerd geïnformeerd zouden worden om op een gecoördineerde, nette manier het proces van Formido naar .... te kunnen laten verlopen. Uitgangspunt was dat de ondernemers financieel en commercieel zoveel als mogelijk gecompenseerd – en dus zonder brokken – uit dit proces zouden komen.”

‘Wedstrijd allang begonnen’
Tweede citaat: “Aan het stichtingsbestuur is door de (meeste) ondernemers een mandaat gegeven om gezamenlijk met de geselecteerde adviseurs te onderhandelen met Formido/Maxeda. Van belang daarbij in dat kader is dat het mandaat uitsluitend strekt tot het onderhandelen, en niet om namens iedereen iets te ondertekenen dat een voldongen feit is. Daar gaat iedereen echt zelf over.
Nu is gebleken, dat de wedstrijd allang begonnen is, terwijl sommigen misschien nog in de kleedkamer wachten tot ze naar het veld mogen. Dat strookt niet met het eerdergenoemde uitgangspunt.”

Optimale openheid niet altijd mogelijk
De Werkgroep wil het besluit niet nader toelichten aan MIX. Het bestuur van de SFF reageert wél op de situatie: “Een convenant is nog niet gesloten met Maxeda, de onderhandelingen zijn zo goed als klaar. Met het resultaat van de onderhandelingen zal een convenant worden opgesteld. Deze wordt aan de ondernemers voorgelegd en zij zullen uiteindelijk beslissen.” Over de communicatie met de werkgroep: “In een fase van onderhandelingen is het niet altijd mogelijk optimale openheid over alle details en resultaten te geven naar alle leden.”

Tevreden met resultaten
Volgens SFF hebben onderhandelaars met elkaar afgesproken geen mededelingen te doen over de bereikte resultaten zolang deze niet op papier zijn gezet en geaccordeerd zijn door beide partijen. Tot dusverre is het bestuur van SFF positief gestemd: “We zijn tevreden met de tot nu toe behaalde resultaten in de onderhandelingen en zal deze met volste vertrouwen voorleggen aan de leden eind februari. Hierna vindt juridische toetsing plaats door beide partijen. Ons doel is en blijft om voor alle groepen ondernemers het beste eindresultaat te behalen.”

Gelederen gesloten?
Hoe het nu verder gaat, is de vraag. Tot dusverre trokken de Formido’s gezamenlijk op. Samen met SFF, Werkgroep, AG Hart-advocaten en Marshoek drongen ze bij Maxeda aan op een goede afwikkeling van de lopende franchise-contracten. En ondertussen oriënteerden de Formido's zich gezamenlijk bij KlusWijs en DGN’s Hubo. De eerste Formido sloot zich al aan bij KlusWijs en ook DGN-directeur Gertjo Janssen verwelkomt de Formido's graag. Of de gelederen gesloten blijven, moet nog blijken. MIX volgt de zaak op de voet.

LEES ALLE INFORMATIE OVER DE FORMIDO-MOVE VAN MAXEDA