De Raad van State heeft vandaag besloten dat de wijziging van het bestemmingsplan ten faveure van een nieuwe Hornbach dient te worden vernietigd.

Intergamma en Praxis hadden diverse bezwaren aangetekend tegen deze wijziging van het bestemmingsplan die de komst van een Hornbach op het bedrijventerrein Charloissepoort mogelijk maakte.

Groot repertoire van bezwaren

De bezwaren hadden betrekking op verkeer, behoefte, dreigende leegstand en diverse andere aspecten. De uitspraak van de Raad van State inzake Hornbach Rotterdam laat goed zien welk repertoire de bezwaarmakers allemaal in het geweer brachten. Daarvan hield eigenlijk alleen het bezwaar qua milieu-aspecten stand. De gemeenteraad van Rotterdam heeft niet duidelijk gemaakt of er met het plan belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. Dat is wel vereist op grond van de Wet milieubeheer, zo meldt de Raad van State op haar Linkedin-pagina.

Milieu-effect-rapport ontbrak

"De gemeente heeft in het zogenoemde m.e.r.-beoordelingsbesluit geconcludeerd dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. Maar naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de gemeente daarmee in feite niet meer gedaan dan de beoordeling van de gevolgen van de ontwikkeling op de luchtkwaliteit te herhalen die in de plantoelichting is opgenomen. Die motivering is geen toereikende integrale beoordeling van de mogelijke nadelige gevolgen van het project voor het milieu in relatie tot de criteria van bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn", aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.