Bourrelier Group dreigt Intergamma met een loopgravenoorlog. De Fransen zijn nu de grootste franchisenemer en participeren niet in Operatie Guinness. Om haar belangen veilig te stellen, eist ze een 'algeheel akkoord van partnership'.

Nu Intergamma de winkels én de aandelen van CRH-dochter Van Neerbos Bouwmarkten (VNB) heeft overgenomen (Operatie Guinness), is Bourrelier Group de grootste franchisenemer. De Fransen hebben namelijk 75 winkels en gemiddeld 17% van het inkooopvolume. Qua aandelenkapitaal is het bedrijf slechts minderheidsaandeelhouder (3,4%).

En daar wringt hem de schoen. Bourrelier is het sinds het begin oneens met de overname van de VNB-winkels en de bijbehorende organisatiewijziging (Operatie Guinness) en zet alles op alles om haar belangen te verdedigen. Direct na Intergamma's overname van de VNB-winkels wilde Bourrelier nog niet reageren naar MIX. Donderdag kwamen ze echter alsnog met een persbericht.

Vragen over structuur en risico's en achterstallige bonussen
In dat persbericht uit het bedrijf haar bezwaren en slaat ze dreigende taal uit. De Fransen bleven de afgelopen anderhalf jaar vragen stellen over de nieuwe Intergamma-structuur, de positie van Bourrelier als niet-deelnemende franchisenemer (NDFN) in de nieuwe organisatiestructuur en kregen te weinig antwoorden naar hun zin. Ook hebben ze intussen hun pijlen gericht op Intergamma's afdracht van leverancierskortingen en bonussen aan aandeelhouders. Na een ingebrekestelling spande Bourrelier in dat kader begin juli een arbitrageprocedure aan. Bourrelier claimt een bedrag dat zou kunnen oplopen tot meer dan € 40 mln voor de periode 2012 tot 2017. Bourrelier Group heeft in dit kader op 17 mei 2018 geweigerd de jaarrekening van Intergamma voor het boekjaar 2017 goed te keuren en geen décharge verleend aan de directie, ter behoud van alle toekomstige rechten.

Oorlogstaal
Bourrelier is het nu zat en dreigt met een loopgravenoorlog. Citaat: "De directie van Intergamma zal een keuze moeten maken: ofwel een algeheel akkoord van partnership met Bourrelier Group die nu haar grootste franchisenemer is, ofwel doorgaan met een loopgravenoorlog, in welk geval er meer en meer geschillen zullen ontstaan over elke factuur, elke onkostennota en elke betaling die plaatsvindt of zal plaatsvinden ten nadele van de franchisenemers en aandeelhouders die niet deelnemen aan de Guinness-transactie."
Wat zo'n 'algeheel akkoord van partnership' dan moet behelzen laat Bourrelier Group in het midden. Desgevraagd klinkt: 'geen commentaar'.

Reactie van Intergamma
Intergamma reageert als volgt op het bericht van Bourrelier Group: "De beweringen van Bourrelier Group zijn in de ogen van Intergamma incorrect. De positie van Bourrelier Group is namelijk vrijwel onveranderd na de overname van VNG en de vermeende claim kan Intergamma in het geheel niet plaatsen. Intergamma heeft zich nu en in het verleden altijd bereid getoond om te overleggen met Bourrelier Group. Op de laatste uitnodiging heeft Bourrelier niet gereageerd, daarom kan Intergamma een term als loopgravenoorlog eveneens niet plaatsen."

Eerder schuwde Bourrelier Group straffe taal ook al niet. Toen noemde de franchisenemer Operatie Guinness een 'onbesuisde actie' en sprak het van 'een Stalinistische methode'.

Voor de volledigheid hieronder de volledige tekst van het persbericht van Bourrelier Group:

*/

De directies van Intergamma en CRH hebben op 18 juli jl. de afronding van de operatie « Guinness » medegedeeld,

dat wil zeggen de overname door Intergamma (franchisegever) van 156 bouwmarkten (franchise) welke eigendom

waren van het Ierse concern CRH (via Van Neerbos Groep). Deze operatie impliceert eveneens de overname van de

Intergamma-aandelen welke in handen waren van de CRH-groep, waardoor een holding- en governancestructuur

ontstaat die de constitutieve grondslagen van Intergamma volledig ondermijnt.

Bourrelier Group heeft niet deelgenomen aan deze transactie en heeft zich er fel tegen verzet. De directie en de Raad

van Commissarissen van Intergamma hebben geen rekening gehouden met de bezwaren van Bourrelier Group.

Bourrelier Group is nu dus de grootste franchisenemer van Intergamma met 75 winkels die gemiddeld meer dan 17%

van de omzet en aankopen bij leveranciers van alle Gamma en Karwei winkels vertegenwoordigen.

Samen met 7 andere franchisenemers, die tezamen in totaal 28 bouwmarkten exploiteren, bevindt Bourrelier Group

zich in de nieuwe structuur in de positie van « niet-deelnemende franchisenemer » (NDFN). Deze positie is geheel

anders dan die van de andere franchisenemers die de transactie hebben goedgekeurd en die bijdragen aan de

financiering ervan door af te zien van 45% van de leveranciersbonussen en –kortingen.

In feite is de situatie van de niet-deelnemende franchisenemers (NDFN) nog steeds onduidelijk. Bourrelier Group blijft

zich verzetten tegen elke inbreuk op haar bestaande rechten in haar hoedanigheid van minderheidsaandeelhouder

en franchisenemer van Intergamma B.V. Conform de historische structuur blijft Intergamma B.V. de franchisegever

en kan op geen enkele manier worden beïnvloed door de uitonderhandelde transactie die loopt via een nieuwe

holdingstructuur bedoeld om de transactie te financieren.

De afgelopen maanden heeft Bourrelier Group intensieve inspanningen geleverd om Intergamma te dwingen de

financiële, operationele, en juridische gevolgen van de nieuwe structuur voor de franchisenemers die, zoals Bourrelier

Group, niet deelnemen te verduidelijken. Daarnaast zijn er vragen gesteld over de manier waarop Intergamma haar

financiële verplichtingen jegens haar franchisenemers is nagekomen.

Er zijn enkele verduidelijkingen verstrekt, echter op verschillende punten heeft de directie van Intergamma niet willen

reageren. Intergamma is van mening dat de uitgangspunten zijn vastgesteld, maar dat de details pas zullen worden

medegedeeld na voltooiing van de operatie, in het bijzonder betreffende het dragen van de kosten van operatie

Guinness (geschat op meer dan 20 miljoen euro), de financiële betrekkingen en de interne facturatie tussen

Intergamma, de nieuwe holdingstructuur, haar eigen winkels en de deelnemende franchisenemers (DFN) en de nietdeelnemende

franchisenemers (NDFN). Voor Bourrelier Group is het volstrekt onbegrijpelijk dat de directie van

Intergamma na meer dan twee jaar voorbereiding geen garanties en duidelijke details inzake deze essentiële punten

kan geven.

In de afgelopen maanden, al naar gelang meer gevraagde duidelijkheid werd verkregen, heeft Bourrelier Group

geconstateerd dat Intergamma de nakoming van de franchiseovereenkomsten niet heeft gerespecteerd met

betrekking tot, onder andere, de betaling van leverancierskortingen en inkoopbonussen aan de franchisenemers.

Nadat een ingebrekestelling onbeantwoord bleef, werd Bourrelier Group gedwongen om begin juli een

arbitrageprocedure aan te spannen om de betaling van de bonussen en kortingen die onrechtmatig door Intergamma

zijn ingehouden, te vorderen. Dit geschil omvat voor alle bouwmarkten van Bourrelier Group een te claimen bedrag

dat zou kunnen oplopen tot meer dan 40 miljoen Euro voor de periode 2012 tot 2017, zonder rekening te houden

met rente en eventuele aanvullende zaken die tijdens de procedure naar voren kunnen komen.

Bourrelier Group heeft in dit kader op 17 mei 2018 geweigerd de jaarrekening van Intergamma voor het boekjaar

2017 goed te keuren en geen décharge verleend aan de directie, ter behoud van alle toekomstige rechten.

Bourrelier Group blijft vastberaden om alle maatregelen te nemen teneinde haar belangen te beschermen en zal alle

nodige stappen blijven ondernemen om haar belangen en historische investeringen in haar Gamma en Karwei

bouwmarkten in België en Nederland te beschermen, in omstandigheden waarbij de markt zeker licht verbetert maar

de concurrentie hevig is.

De strategische prioriteit van Bourrelier Group is de toekomst veiligstellen, haar Gamma en Karwei bouwmarkten

ontwikkelen en de best mogelijke toekomstperspectieven bieden aan haar werknemers in België en Nederland.

De directie van Bourrelier Group is zich bewust van de belangen van haar aandeelhouders en zal de markt op de

hoogte houden van de toekomstige ontwikkelingen.

Met de implementatie van de nieuwe governance- en franchisestructuur, verdeeld in drie groepen (eigen winkels,

winkels van deelnemende franchisenemers en winkels van niet-deelnemende franchisenemers) zal de directie van

Intergamma een keuze moeten maken : ofwel een algeheel akkoord van partnership met Bourrelier Group die nu haar

grootste franchisenemer is, ofwel doorgaan met een loopgravenoorlog, in welk geval er meer en meer geschillen

zullen ontstaan over elke factuur, elke onkostennota en elke betaling die plaatsvindt of zal plaatsvinden ten nadele

van de franchisenemers en aandeelhouders die niet deelnemen aan de Guinness-transactie.