Eind april voerden werkgevers en werknemers voor de vijfde keer overleg gevoerd over een nieuwe Bouwmaterialen-cao. Daarin zijn ze over de meeste voorstellen van beide kanten eens geworden. Niet op alle onderdelen is overeenstemming bereikt.

Omdat Hibin meent met haar voorstellen een belangrijke stap te hebben gezet naar een nieuwe cao, met een aantal goede en voor werknemers gunstige afspraken, heeft de Hibin-onderhandelingscommissie afgelopen dinsdag 4 mei een eindbod verstuurd aan de bonden. De bonden zullen het bod aan hun leden voorleggen die daar over kunnen stemmen. Hibin verwacht leden in de tweede helft van mei nader te kunnen informeren.

Het eindbod bevat de volgende elementen:

  • Een nieuwe eenjarige cao ingaande 1/1/2021.
  • Verhoging van de pensioenpremie per 1/1/2022 met 3%, waarvan 2% voor rekening van werkgevers. Deze 2% betekent bij een gemiddeld salaris van € 3.000 een stijging van de salariskosten met 1,4%. De premieverhoging achten werkgevers noodzakelijk vanwege de als gevolg van de lage rente door Bpf Hibin doorgevoerde verlaging van het opbouwpercentage per 1/1/2020 en 1/1/2021.
  • Een verhoging van het werkelijk betaalde salaris per 1 juni met 2% en een eenmalige uitkering van € 350.
  • Een verbetering van de jeugdlonen, enerzijds door een forse verhoging van de jeugdlonen en anderzijds door een snellere doorgroei (maximaal 2 jaar) naar het vakvolwassen salaris.
  • Een regeling voor 60+’ers met een fulltime baan waardoor deze desgewenst een dag minder kunnen gaan werken en met doorbetaling van het volledige pensioen. Deze zogeheten 80/80/100 regeling kan door de werknemers desgewenst met eigen arbeidsvoorwaardelijke middelen (ATV-dagen, seniorendagen, bovenwettelijke vakantiedagen) worden uitgebreid.
  • Een aanvullende regeling voor 60+’ers in de vorm van een 80/90/100 regeling (4 dagen werken tegen 90% salaris en met volledig pensioen) voor werknemers die moeite hebben om op een gezonde manier hun pensioengerechtigde leeftijd te halen. Daarvoor is dan wel een advies nodig waarin wordt vastgesteld dat de regeling zal bijdragen aan de inzetbaarheid van de medewerker, bijvoorbeeld van een bedrijfsarts tijdens een PAGO of re-integratie traject. Voorwaarde is dat de werknemer zijn ATV en seniorendagen inzet.
  • Nader onderzoek naar een betere afstemming tussen werk & privé met name bij roosterwijzigingen.
  • Een nieuwe cao à la carte regeling die werknemers onverplicht de mogelijkheid geeft om een aantal arbeidsvoorwaarden bovenop het salaris maandelijks te laten uitbetalen. Het gaat daarbij om: ATV-dagen, seniorendagen, bovenwettelijke vakantiedagen en vakantiegeld. De afspraak geldt per kalenderjaar en is jaarlijks opzegbaar. De uitruil vindt plaats o.b.v. een door cao-partijen vast te stellen ruilvoet.